Privacy verklaring

Bij Boerderij de Zuiderkrib hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze Privacy Policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.
Website: www.zuiderkrib.nl
Adres: Zwartemeerweg 62
Postcode: 8317 PD Kraggenburg
E-mail: info@zuiderkrib.nl
Telefoon: 06-30079199

Verwerking van persoonsgegevens
Zuiderkrib verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is om de diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt.
Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres.

Als u een reservering via onze website plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Leeftijd;
• Plaatsnaam;
• Telefoonnummer;
• Betaalgegevens;
• Boekingshistorie;
• Uw akkoord met onze Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Als u akkoord gaat met de plaatsing van cookies verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Instemming met de plaatsing van statistische cookies:
• Uw demografische gegevens.
• Uw gebruik van onze website.

Instemming met de plaatsing van marketing cookies:
• Uw interesse in onze diensten.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
• Om uw reservering door te geven aan de overnachtingslocatie;
• Om de overnachtingslocatie in staat te stellen om met u te kunnen communiceren;
• Om onze website optimaal te laten functioneren;
• Het gebruik van onze website te monitoren;
• Voor advertenties, waaronder via Google en social media, meer informatie treft u aan onder het kopje cookies;
• Om met u te communiceren aangaande de boeking;
• Om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en overnachtingsregister.
• Om advertenties via derden te tonen, mits u de plaatsing van ‘Marketing Cookies’ heeft geaccepteerd.
• U per e-mail op de hoogte houden van relevante acties en aanbiedingen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven tijdens de bestelling.


Verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van www.Zuiderkrib.nl
Voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden gebruiken wij cookies en plugins. Onderstaand zal afzonderlijk op de cookies en plugins worden ingegaan.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Cookies die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy plaatsen wij alleen als, en zo lang, u daar toestemming voor geeft. Via de cookiepagina op onze website kunt u uw voorkeuren aanpassen en uw toestemming intrekken. Daarnaast kunnen cookies via de instellingen van de browser worden verwijderd en is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
De cookies op www.zuiderkrib.nl worden in de volgende categorieën onderverdeeld:
Functionele cookies
Functionele cookies stellen ons in staat om ingevoerde gegevens (zoals de gekozen overnachtingslocatie, opties bij een reservering) op de website op te slaan en om u als gebruiker verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden. Functionele cookies worden bijvoorbeeld ook gebruikt om gevraagde functies in te schakelen, zoals het afspelen van video’s. Deze cookies verzamelen uitsluitend geanonimiseerde gegevens en hebben daardoor geen gevolgen voor uw privacy.

Cookies voor het bijhouden van statistieken
Om gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, maken we gebruik van cookies van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy). Bij het gebruik van deze cookies denken we aan uw privacy door alleen geanonimiseerde gegevens te verzamelen.
Concreet hanteren we de volgende regels:
• Met externe partijen zoals Google en Facebook zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij zich verplichten om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van de Zuiderkrib te gebruiken.
• Externe partijen verwerken persoonsgegevens alleen versleuteld en anoniem.
• Externe partijen mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
• De persoonsgegevens worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten.

Cookies voor marketingdoeleinden
Voor marketing gebruiken wij cookies van Facebook. Cookies voor marketingdoeleinden gebruiken we om advertenties te selecteren die relevant zijn voor specifieke gebruikers en die zijn afgestemd op interesses. Daarnaast gebruiken we de cookies om de frequentie waarmee een advertentie verschijnt te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. De cookies registreren of u een website heeft bezocht of juist niet. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders, Facebook en Google en kunnen worden gebruikt om u advertenties te tonen of derden daartoe in staat te stellen. Met behulp van deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Deze cookies gebruiken wij uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft.

Plugins
YouTube
Op zuiderkrib.nl maken wij gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina bezoekt die die naar YouTube verwijst, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u zich bij uw YouTube-account hebt aangemeld, heeft YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden. Het gebruik van YouTube gebeurt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van de overnachtingen die we online aanbieden. Dit gebruik vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Om deze website een uniform uiterlijk te geven, gebruiken we zogenoemde Web Fonts. Deze Web Fonts worden beschikbaar gesteld door Google. Als u een webpagina oproept, worden de benodigde Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser geladen zodat teksten en lettertypen op de juiste wijze worden weergegeven. Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gesteld van het IP-adres waarmee u onze website bezoekt. We maken gebruik van Google Web Fonts om onze online diensten een uniform en aansprekend uiterlijk te geven. Dit gebruik vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegeven door Google vindt u in de privacyverklaring op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Beveiliging van persoonsgegevens
Omdat we zuinig zijn op uw persoonsgegevens hebben we de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
• De verbinding met de website (www.zuiderkrib.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding;
• De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates;
• De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall;
• De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens;
• Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Zuiderkrib te verwerken.
Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@zuiderkrib.nl .

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen zoals bijvoorbeeld de overnachtingslocatie. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Externe dienstverleners:
• Hostingprovider;
• De overnachtingslocatie;
• Partner voor het verzenden van mailings (Mailchimp, meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mailchimp kan worden gevonden op: https://mailchimp.com/legal/privacy/);
• Verwerker van betalingsverkeer (Stripe, meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Stripe kan worden gevonden op: https://stripe.com/en-nl/privacy);
• Websitebeheerder;
• Google (zie de paragraaf over cookies en plugins);
• Facebook (zie de paragraaf over cookies).
• Instagram
Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.
In overige gevallen worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend in het kader van onze dienstverlening.
Wettelijke bepaling
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Om het bestelproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren en om onze collectie optimaal te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, bewaren we persoonsgegevens, inclusief de via de cookies verzamelde persoonsgegevens, gedurende drie jaar. Als u drie jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. Alleen om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen, bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@zuiderkrib.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.
Geografische verwerking van persoonsgegevens
Wij streven ernaar de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER (Europees Economische Ruimte) te laten plaatsvinden. Als de verwerking buiten de EER plaatsvindt zorgen wij er echter ook voor dat voldoende maatregelen zijn getroffen om de bescherming van de persoonsgegevens en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Wij delen geen persoonsgegevens met verwerkers die niet aan de voorwaarden voor verwerking van de persoonsgegevens voldoen.

Overig
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. Wij spannen ons in om de leeftijd van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, te verifiëren maar we kunnen niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar en de persoonsgegevens zonder toestemming van een persoon met het ouderlijk gezag zijn verstrekt, verwijderen we die persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@zuiderkrib.nl, zodat wij de verwerking van de persoonsgegevens kunnen onderzoeken en gepaste maatregelen kunnen treffen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich, maar wij zijn verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Copyright 2023-2024 Zuiderkrib - 
Webdesign by Waves & Woods
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram